گروه نقد وهابیت

سخنان بزرگان

و هرچيز زنده اي را از آب پديد آورديم .