گروه نقد مدعی دروغین یمانی

سخنان بزرگان

آزاد منشي مسلمانان و رواج تحصيل در ميان مردم از عوامل سريع و چشمگير تمدن اسلامي بود . تحصيل علم در جهان اسلام آنچنان اشاعه يافت بود که پيداکردن مسلماني که نميتوانست بنويسد يا بخواند دشوار بود .