گروه مهدویت

13 1399/8/16

سرداب غیبت

سخنان بزرگان

پزشکي علمي است که به شناخت وضعيت بدن آدمي آنچه سلامت بخش است و آنچه نيست . حفظ سلامت در صورت وجود و بازگرداندن آن درصورت فقدان ميپردازد .