گروه مهدویت

59 1399/8/16

سرداب غیبت

سخنان بزرگان

آب اضافي را از مردم دريغ نکنيد زيرا در غير اين صورت مردم از چراي دام هايشان باز ميمانند .