گروه مسائل و سوالات شرعی

سخنان بزرگان

آب اضافي را از مردم دريغ نکنيد زيرا در غير اين صورت مردم از چراي دام هايشان باز ميمانند .