گروه مداحی

سخنان بزرگان

و اوست کسي که شب و روز و خورشيد و ماه را پديد آورده است و هرکدام از اين دو در مداري [معين] شناورند .