گروه سوالات فقهی

سخنان بزرگان

آنچه در کودکي آموخته ميشود همچون نقشي بر سنگ پابرجا مي ماند .