گروه حضرت محمد (صل الله علیه و آله )

سخنان بزرگان

پزشکي علمي است که به شناخت وضعيت بدن آدمي آنچه سلامت بخش است و آنچه نيست . حفظ سلامت در صورت وجود و بازگرداندن آن درصورت فقدان ميپردازد .