گروه حضرت زهرا (سلام الله علیها)

سخنان بزرگان

پيش پاي استادت از جا برخيز و با احترام او را عزيز دار . زيرا معلم همچون پيامبر است . آيا کسي را ميشناسي که بيش از او در خور احترام و ستايش باشد ؟ بيش ازاو که شخصيت ها و مغزها را خلق ميکند مي پرورد و به راه تعالي سوق مي دهد ؟