گروه توسل و استغاثه

سخنان بزرگان

به سختي ميتوان قبول کردکه قومي کوچ نشين به جز کشت گندم وجو به اشکال ديگري ازفناوري ها دست يافته باشد. سوء تفاهم حاصل کمبودتحقيق دراين زمينه است اگربه خود زحمت دهيم وبه دست نوشته هاي قديمي سري بزنيم . بسيار از ديدگاه ها وپيش داوري ها ازميان خواهندرفت .