گروه امام کاظم (علیه السلام)

سخنان بزرگان

استادکاران مسلمان مفهوم نا متناهي بودن را از طريق تکرار الگوهاي رياضي نشان ميدادند .آرايش حيرت آور نقش هاي هندسي در آثار آنان اين روش کارش را نيز آشکار مي ساخت .