گروه امام سجاد (علیه السلام)

سخنان بزرگان

مقياس ارزش مرد اهميتي است که به وقت خود ميدهد .