گروه امام رضا (علیه السلام)

سخنان بزرگان

ما نبايد به خاطر قدرداني از حقيقت و تلاش براي کسب آن شرمنده باشيم از هرجا که بياييد . حتي اگر از فاصله طبقاتي و تفاوت ملت ها با ما حاصل شود . براي جستجوگر حقيقتا حقيقت از هرچيزي جز خودش با ارزش تر است .