گروه امام جواد (علیه السلام)

سخنان بزرگان

ابن هيثم همواره بزرگترين فزيک دان و پژوهشگر مسلمان درزمينه نور شناسي به شمار خواهد رفت . چه در انگلستان و چه در ايران همه از چشمه کارهاي او سيراب ميشدند. اوتاثير بسياري بر افکار اروپائيان از بيکن تا کپلرر گذاشت .