گروه احکام تصویری

سخنان بزرگان

چرا همه وقت خود را در آزمايشگاه شيمي مي گذراني ؟ چون ميخواهم به همکارانم و برادرانم ياري برسانم .