زیرگروه ها - پرسش و پاسخ

سخنان بزرگان

زمين شبيه عروس فوق العاده زيبايي است که به هيچ جواهر ساختگي نياز ندارد تا بر جذابيتش بيفزايد .