زیرگروه ها - نقد مخالفین

سخنان بزرگان

قهوه مارا سرسخت جدي و آرام ميکند .