زیرگروه ها - الثقلین

    سخنان بزرگان

    دانش همانند دانه در خاک به طور بلقوه در نهاد آدمي وجود دارد با آموزش اين قوه به فعل در مي آيد.