زیرگروه ها - احکام شرعی

سخنان بزرگان

همه ما به سمت زيبايي کشيده ميشويم . امپراتوري اسلامي هم از اين قاعده مستثني نيست . از همين رو مسلمانان روش هاي ابداع کردند که با به کار گيري آن ها ظروف گلي را تا سطح آثار هنري ارتقاء دادند .