سخنان بزرگان

نتيجه اراده ضعيف حرف است و نتيجه اراده قوي عمل